Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Protecció de dades

Informació de la Seu Electrònica

Protecció de dades

L'objecte d'aquesta política és regular el tractament de dades que realitza l'Ajuntament de Corbera de Llobregat de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

 

Identitat del responsable de tractament

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

La Pau, 5

08757 Corbera de Llobregat (Barcelona)

CIF: P0807100C

 

Finalitat dels tractaments de dades

Les dades subministrades a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l'única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s'ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

-          Prestació de serveis i tràmits municipals: Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s'hagi sol·licitat. Les dades poden ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l'Ajuntament.

-          Subscripcions: Es remetrà informació dels serveis i activitats de l'Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.

-          Activitats: Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers... organitzats per l'Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.

-          Participació Ciutadana: Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.

-          Bústia de contacte, queixes o suggeriments: Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

El temps de conservació de les dades ve determinat per l'anàlisi de riscos de cadascun dels tractaments en relació amb el Quadre de Classificació Documental aprovat per l'Ajuntament. En qualsevol cas el temps de conservació de les seves dades vindrà delimitat pel servei que sol·liciti, podent conservar-se com a part del procediment administratiu segons estableix la legislació, dins de l'àmbit de les obligacions i competències municipals.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s'hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de les competències de l'Ajuntament i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L'usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l'Ajuntament o a tercers. L'Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l'Ajuntament està tractant les dades:

-          Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té l'Ajuntament i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s'escau.

-          Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.

-          Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.

-          Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d'acord amb els seus requeriments.

-          Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) o bé per mitjans electrònics  https://seu.corberadellobregat.cat o bé presencialment a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, La Pau, 5 - 08757 Corbera de Llobregat (Barcelona).

 

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic dpd.ajcorberadellobregat@diba.cat o per correu postal a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, al Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic - DPD ENS LOCALS Diputació de Barcelona, Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta, Passeig de la Vall d'Hebron, 171, 08035 Barcelona (Telèfon: 93 472 65 00)

 

Presentació de reclamacions

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l'Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l'Administració Pública Catalana. Si es considera que l'Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s'hi pot dirigir per tal d'interposar-hi una reclamació.


Dades de contacte

Oficina d'Atenció a la Ciutadania
c/ de La Pau, 4
08757 Corbera de Llobregat
Tel: 936 500 211

| © 2024 AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas