Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Qui està obligat a presentar les sol·licituds telemàticament?

El dia 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'article 14.2 d'aquesta Llei estableix que, a partir del dia 2 d'octubre de 2016, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit administratiu, inclosa la recepció de les notificacions, almenys els següents subjectes:

- Les persones jurídiques.

- Les entitats sense personalitat jurídica.

- Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

- Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

- Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic.

Tot això sense perjudici dels supòsits en què sigui obligatòria la presentació d'objectes o de documents en un suport específic no susceptibles de digitalització.


Dades de contacte

Oficina d'Atenció a la Ciutadania
c/ de La Pau, 4
08757 Corbera de Llobregat
Tel: 936 500 211

| © 2024 AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas